TT: Thích Chân Tính

TT: Thích Chân Tính

Audio

1 Trí Tuệ Thiền Tuệ 3 - 25 Trạng Thái Về Khổ ( B ) giảng tại chùa Bửu Liên ngày 14-08-2016  
1 Trí Tuệ Thiền Tuệ 3 - 25 Trạng Thái Về Khổ ( B ) giảng tại chùa Bửu Liên ngày 14-08-2016  
1 Trí Tuệ Thiền Tuệ 3 - 25 Trạng Thái Về Khổ ( B ) giảng tại chùa Bửu Liên ngày 14-08-2016  

Video

THÔNG BÁO
LỊCH THỌ BÁT CHÙA BỬU LIÊN 2018

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Nhằm tạo điều kiện thuận...

Xem chi tiết