Đáp Từ Trai Tăng 3

Linh Quy Pháp Ấn

Pháp Hành Trong Tạng Kinh NIKAYA 6 - Vén Màn Bí Mật Toàn Thế Giới

Học Viện Phật Giáo Lê Minh Xuân tp HCM ngày 23-6-2019

Biển Cả Trong Giáo Pháp

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn

Hiệu Quả Cảm Giác Toàn Thân

Giảng tại Am Pháp Ấn

Quán Chiếu Sáu Pháp

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn Ngày 25/06/2018

Pháp Hành Trong Kinh Tạng NIKAYA

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO tp HCM ngày 14-10-2018