Đạo Tràng hội BÔNG SEN - CÚNG DƯỜNG 150 Vị Tăng Ni

Giảng tại chùa Bửu Liên Tp.HCM ngày 06-08-2017

Soi Sáng 2 Thân Đâu Tâm Đó - 02

Giảng tại chùa Pháp Đăng - Cái Tàu Hạ - Đồng Tháp

Phật Học Thường Thức Kỳ 26

Giảng tại chùa Hoằng Pháp Tp.HCM - 2018

Phật Học Thường Thức Kỳ 27 - Quán Bất Tịnh

Giảng tại chùa Hoằng Pháp Tp.HCM

Tâm Bồ Đề Quý Báu

Giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm - sydney - Australia - 2015

Xét Đúng Sự Thật - Như Lý Tác Ý 6 - Ngũ Uẩn Vô Ngã

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 04-12-2017

Tông Chỉ Phật Hoàng 2

Giảng tại trường phật học TP.HCM ngày 05-12-2016

Làm Vì Sự Thật

Giảng tại Pháp Ấn Sơn - Lâm Đồng 14/07/2011