65 Tinh Hoa NIKAYA – Cảm Nhận Bằng Trái Tim ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 15-03-2020  
66 Tinh Hoa NIKAYA – Dịch Bệnh nCOV Là Đề Tài Quán Chiếu ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 16/3/2020  
67 Tinh Hoa NIKAYA - Nhận Diện Năm Uẩn Để Làm Gì ? Phần 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 28-01-2020  
68 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Thoát Ra Bẫy Sập Dục Tham 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 21-02-2020  
69 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Xấu Hổ Và Sợ Hãi - Hạnh Tàm Quý ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 18-03-2020  
70 Pháp Đàm NIKAYA - Tâm là gì ? Phần 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 07-03-2020  
71 Tinh Hoa NIKAYA – Thiền Quán Thoát Ra Bẫy Sập Dục Tham 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 21-02-2020  
72 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Thánh Trí Năm Uẩn 13 – Thấy Rõ Sanh Diệt ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 16-03-2020