Kinh NIKAYA Giảng Giải - Pháp Trong Lòng Bàn Tay

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 16-12-2018

Bậc Thang Giác Ngộ - Yếu Nghĩa 1

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học TP. HCM

4 Tâm Vô Lượng

Giảng tại Am Pháp Ấn

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Soi Sáng Hành Thiền

Trường Cao Trung Phật Học TP. HCM