Kinh NIKAYA Giảng Giải - Vạch Mặt Tham Sân Si

Chùa Phước Viên tp Biên Hòa - Đồng Nai ngày 22-12-2018

Thế Nào Là Chân Tu ?

Giảng tại Thái Bình - ngày 22-07-2018

4 Tâm Vô Lượng

Giảng tại Am Pháp Ấn

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Soi Sáng Hành Thiền

Trường Cao Trung Phật Học TP. HCM

Hương Vị Bất Tử

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn