Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tìm Hiểu Chính Mình

Chùa Phú Đức tp Nha Trang ngày 12-4-2019

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Đây Là Khổ 4

Chùa Kim Quang tp Nha Trang ngày 11-7-2019

Thiền Quán - 9 Giai Đoạn Tử Thi

Linh Quy Pháp Ấn ngày 25-7-2019