Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán - Sám Hối Diệt Trừ Chấp Ngã

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng Ngày 19-12-2020

Tinh Hoa NIKAYA – Thành Thật Với Mình B

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 15-11-2020