57 Soi Sáng 27 – Vì Sao Sang Đĩa Pháp ĐĐ. Thích Minh Thành Giảng tại Quan Âm Ni Tự - tiểu bang Adelaide - Úc Châu - 2011  
58 Trời Đất Là Một Quyển Kinh 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Am Pháp Ấn - Bảo Lộc – Lâm Đồng - 08/08/2008  
59 Soi Sáng 37 – Chướng Ngại Của Cái Tôi ĐĐ. Thích Minh Thành Giảng tại Chùa An Lạc- San Jose - Mỹ Quốc  
60 Tứ Thanh Đế 5 – Công Năng Giới Định Huệ ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 23/3/2014  
61 Nhân Quả 4 – Vấn Đề Đạo Đức Luân Lý Của Phật Giáo ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 2014  
62 Lăng Nghiêm Yếu Giải – Viên Thông Tỷ Căn 2 – Quán Xét Hơi Thở ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học – Quận 9 – TPHCM – 17/11/2015  
63 Soi Sáng 25 – Biết Sống ĐĐ. Thích Minh Thành Giảng tại Niệm Phật Đường Hoàng Pháp - Úc Châu - 2011  
64 Về Lại Tâm Sẵn Có (ĐẠI TOÀN THIỆN - TỔ LIÊN SANH HOA) ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Am Pháp Ấn - Bảo Lộc – Lâm Đồng - 17/06/2011