57 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Cách Ăn Cơm Của Đức Phật ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 22-06-2020  
58 Tinh Hoa NIKAYA – Thiền Quán – Hãy Thương Mình Thật Nhiều ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 08-06-2020  
59 Tinh Hoa NIKAYA - Công Năng Thực Hành 3 Pháp 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 02-07-2020  
60 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Nghiệp 12 – Chủ Trương Nghiệp Của Ngoại Đạo ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 09-05-2020  
61 Tinh Hoa NIKAYA - TÁC Ý Là Chổi Quét Rác Nội Tâm ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 20-06-2020  
62 Tinh Hoa NIKAYA Nhiếp Phục Tâm Chống Đối - Nổi Loạn - Thối Lui ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 01-07-2020  
63 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Giới Hạnh Người Xuất Gia 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 25-05-2020  
64 Tinh Hoa NIKAYA - Tu Như Thế Nào 3B ? ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 30-05-2020