57 TÂM SỰ VỚI NGƯỜI XUẤT GIA - Ân Đức Tam Bảo ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung cấp Phật học, TP.HCM - ngày 21/3/2016  
58 TÂM SỰ VỚI NGƯỜI XUẤT GIA - Công Phu Tu Tập ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường trung cấp Phật học Tp. HCM - ngày 3/10/2016  
59 Tâm Sự Với Người Xuất Gia - Trời Đất Là Một Quyển Kinh ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học – Quận 9 – TPHCM – 10/11/2015  
60 Lăng Nghiêm Yếu Giải – Viên Thông Tỷ Căn 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học – Quận 9 – TPHCM – 10/11/2015  
61 CÁCH HÓA GIẢI ĐAU KHỔ ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Quan Âm Tu Viện Tp.HCM ngày 21 - 03 - 2017  
62 Sống Theo Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- Tịnh xá Trung Tâm- quận Bình Thạnh- TPHCM - 3/10/2006  
63 Lấy Giới Làm Thầy 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Chùa Vạn Linh- Núi Cấm- Châu Đốc - 12/07/2006  
64 Duyên Khởi Vô Ngã 3 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học – Quận 9 – TPHCM - 2014