Kinh Di Giáo Giảng Giải 20 - Lời Khích Lệ Sau Cùng 3

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 15-04-2018

Quán Chiếu Tứ Đại 2 - Thủy Phong Hỏa Giới

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học TP.HCM Ngày 08 -05-2018

Ý Nghĩa Trọng Đại Phật Ra Đời

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 29-05-2018

4 Tâm Vô Lượng

Giảng tại Am Pháp Ấn