Quán Chiếu Tứ Đại 2 - Thủy Phong Hỏa Giới

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học TP.HCM Ngày 08 -05-2018

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Pháp Trong Lòng Bàn Tay

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 16-12-2018

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Soi Sáng Hành Thiền

Trường Cao Trung Phật Học TP. HCM

4 Tâm Vô Lượng

Giảng tại Am Pháp Ấn

Hương Vị Bất Tử

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn

Đáp Từ Trai Tăng 3

Linh Quy Pháp Ấn