49 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Nghiệp 5 – Quả Báo Ác Nghiệp ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 14-04-2020  
50 Tinh Hoa NIKAYA - Thánh Trí Ly Tham ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 11-03-2020  
51 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thánh Trí Năm Uẩn 15 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 06-04-2020  
52 Tinh Hoa NIKAYA – Dịch Bệnh COVID 19 Là Đề Tài Quán Chiếu 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 16-03-2020  
53 Tinh Hoa NIKAYA – Giải Phá Chấp Ngã 4 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 24-3-2020  
54 Tinh Hoa NIKAYA - Giải Phá Chấp Ngã 3 Linh Quy Pháp Ấn ngày 03-02-2020  
55 NIKAYA Soi Sáng – Nhận Diện Ngũ Uẩn Khi Ngồi Thiền ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 13/02/2020  
56 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Nghiệp 4 – Sợ Hãi Ác Nghiệp ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 02-02-2020