49 Kinh Điều Phục ĐĐ. Thích Minh Thành Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Viên- quận Bình Thạnh- TPHCM - 28/8/2006  
50 Kinh Duyên Khởi A ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Viên- quận Bình Thạnh- TPHCM - 20/03/2006  
51 Kinh Duyên Khởi B ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Viên- quận Bình Thạnh- TPHCM - 27/03/2006  
52 Knh Di Giáo 3 - Phần 1 - Lời Dạy Sau Cùng ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Vạn Linh Núi Cấm - Châu Đốc - 27/07/2006  
53 Kinh Cầu Pháp 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp sơ cấp Phật học chùa Phước viên TP.HCM - 10/06/2006  
54 Kinh Quán Xét Thân Tâm 2 Quán Xét Về Thân 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 21-05-2017  
55 Tâm sự với người xuất gia - Phi Thường Trong Bình Thường ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp. HCM - ngày 28/03/2016  
56 Lăng Nghiêm Yếu Giải – Viên Thông Tỷ Căn 3 – Quán Xét Hơi Thở ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học – Quận 9 – TPHCM – 24/11/2015