Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Sáu Xứ 4 - Thối Đọa & Phóng Dật

Chùa Bửu Liên và Linh Quy Pháp Ấn ngày 25-8-2019

Thiền Quán - 9 Giai Đoạn Tử Thi

Linh Quy Pháp Ấn ngày 25-7-2019