Bản Chất Của Thân Thể

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 22-04-2018

5 SỰ TRÓI BUỘC TÂM ( 5 TRIỀN CÁI )

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn

Cùng Nhau Nhắc Nhở 17_NGUYỆN LỚN KHÔN CÙNG

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 30-01-2016

Nụ Cười Di Lặc

Giảng tại Chùa Bửu Liên Tp.HCM. ngày 01-01-2016 ( AL )

Chúc Xuân 1 - Đại Tình

Giảng tại chùa Bửu Liên, Tp.HCM - ngày 10/02/2016

Phật Học Thường Thức Kỳ 26

Giảng tại chùa Hoằng Pháp Tp.HCM - 2018