41 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sức Sống Của Người Xuất Gia - Lục Hòa Kính 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 04-08-2020  
42 Kinh NIKAYA Giảng Giải - 8 Pháp Đưa Đến Chứng Đắc ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Phật Học TP.HCM ngày 27-07-2020  
43 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Thành Quả Của Người Xuất Gia 1 - Kinh Ratthapala Trung bộ ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 13-07-2020  
44 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sinh Hoạt Hằng Ngày Của Tỳ Kheo B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 04 - 08 - 2020  
45 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sinh Hoạt Hằng Ngày Của Tỳ Kheo A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 04 08 2020  
46 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Dục Là Cội Gốc Của Khổ Đau B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 03-05-2020  
47 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Dục Là Cội Gốc Của Khổ Đau A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 03-05-2020  
48 Kinh NIKAYA Giảng Giải - 8 Điều Tâm Niệm Của Bậc Đại Nhân ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 27-07-2020