465 Tinh Hoa NIKAYA - Sơn Cư Thánh Lạc 1 B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 11-12-2019  
466 Soi Sáng NIKAYA - Đạo Lộ Tu Tập Trí Ngũ Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 08-11-2020  
467 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Năm Nơi Cư Trú An Ổn ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 13-07-2020  
468 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Giác Chi - Bài Kinh Trị Bệnh Cho Đức Phật A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 06-09-2020  
469 Kinh NIKAYA Giảng Giải – 7 Pháp Làm Tăng Đoàn Lớn Mạnh ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 22-05-2020  
470 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp 11 - Bốn Loại Nghiệp Trắng Đen ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 08/05/2020  
471 Kinh NIKAYA Giảng Giải Tương Ưng Sáu Xứ Trí Tuệ Siêu Phàm 1A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ân ngày 08/08/2019  
472 Soi Sáng NIKAYA - 5 Câu Hỏi Trọng Yếu Cho Người Phật Tử ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 19-12-2019