449 Tinh Hoa NIKAYA - Tu Như Thế Nào 4 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 30-05-2020  
450 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sức Sống Của Người Xuất Gia - Lục Hòa Kính 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 04-08-2020  
451 Tinh Hoa NIKAYA – Làm Sao Bớt Căng Thẳng ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 03-07-2020  
452 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Ngũ Uẩn - Cội Gốc Khổ Đau - Phần 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 10-07-2020  
453 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sinh Hoạt Hằng Ngày Của Tỳ Kheo B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 04 - 08 - 2020  
454 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Thành Quả Của Người Xuất Gia 1 - Kinh Ratthapala Trung bộ ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 13-07-2020  
455 Kinh NIKAYA Giảng Giải - 8 Pháp Đưa Đến Chứng Đắc ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Phật Học TP.HCM ngày 27-07-2020  
456 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Ái Dục Là Cội Gốc Của Khổ Đau A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 03-05-2020