Kinh NIKAYA Giảng Giải - Vô Thượng Căn Tu Tập

Giảng tại Chùa Bửu Liên Ngày 11 - 06 - 2018

Tham Sân Si ở đâu?

Giảng tại Chùa Xá Lợi Ngày 15 - 07-2018

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm Sao Chấm Dứt Luân Hồi

Giảng tại chùa Bửu Liên Ngày 3 - 06 - 2018

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Biển Cả Trong Giáo Pháp

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 5-7-2018

Đáp Từ Trai Tăng 1

Linh Quy Pháp Ấn ngày 4-7-2018

Đáp Từ Trai Tăng 2

Tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 7-7-2018

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thoát Ngục

Giảng tại chùa Hội Đức ngày 20-05-2018