Mở Cửa Bất Tử - 2

Linh Quy Pháp Ấn Ngày 22/08/2018

Trà Đạo - Tỉnh Thức Thảnh Thơi

Giảng tại chùa Bửu Liên Ngày 11-03-2018

Làm Sao Trở Thành Người Xuất Gia Đúng Nghĩa ?

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự - Tp.HCM

Hai Nguồn Hạnh Phúc Thánh - Phàm

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn

Bản Chất Của Thân Thể

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 22-04-2018

Bí Mật Pháp Môn

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 29-01-2018

Pháp Hành Quán Chiếu Cảm Giác 1

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 06-05-2018