Tinh Hoa NIKAYA - Chân Nhân

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 17/12/2019

Tinh Hoa NIKAYA - Trong Ngoài Ô Nhiễm

Linh Quy Pháp Ấn ngày 01/12/2019

Tinh Hoa NIKAYA - Bí Quyết Tu Hành

Quán Âm Tu Viện tp HCM ngày 14-12-2019