Kinh Di Giáo Giảng Giải 5 - Nội Dung Tổng Quát 4 - Nội Dung của Giới Học

Giảng tại trường trung cấp Phật học tp.HCM ngày 17-04-2017

Tông Chỉ Phật Hoàng - 3 ( Hội 6 & 7 )

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 12/12/2016

Soi Sáng 66 - Tu Sao Để Chứng Quả

Giảng tại chùa Bửu Liên Tp.HCM ngày 18-06-2017

Trình Tự Tu Tập 6 - Quy Kính Tam Bảo - Thực Tập Cung Kính

Giảng tại trường trung cấp phật học TP.HCM ngày 29-05-2017

Kinh Độ Người Hấp Hối

Giảng tại Chùa Bửu Liên ngày 02-04-2017

Soi Sáng 80 - Pháp Hành Năm Uẩn

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 07-05-2018

Bản Chất Của Thân Thể

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 22-04-2018