377 Tinh Hoa NIKAYA - TÁC Ý Là Chổi Quét Rác Nội Tâm ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 20-06-2020  
378 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Bản Ngã Nguy Hại Như Thế Nào? ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 22-07-2019  
379 Tinh Hoa NIKAYA - Giải Phá Chấp Ngã 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 23/02/2020  
380 Tinh Hoa NIKAYA - Xuất Gia Phản Tỉnh 1B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn 17-02-2020  
381 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp 10 - Sáu Loại Nghiệp Đen Trắng - Phần 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 08/05/2020  
382 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Thánh Trí Năm Uẩn 13 – Thấy Rõ Sanh Diệt ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 16-03-2020  
383 Tinh Hoa NIKAYA - Tứ Thánh Đế - Nghệ Thuật Sống Thánh Nhân ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 21-12-2019  
384 Tinh Hoa NIKAYA - Nghệ Thuật Quán Chiếu 2 - Tứ Thánh Đế P1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 05-02-2020