313 Tinh Hoa NIKAYA – Giải Phá Chấp Ngã 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 24-02-2020  
314 Tinh Hoa NIKAYA - Xuất Gia Phản Tỉnh 3 - P2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 22/02/2020  
315 Tinh Hoa NIKAYA – Tu Như Thế Nào 2 ? ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 30-05-2020  
316 Tinh Hoa NIKAYA - Tu Như Thế Nào 3A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 30-05-2020  
317 Đáp Từ Trai Tăng 4 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn -Ngày 14/08/2018  
318 Đáp Từ Trai Tăng 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn  
319 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Giới Hạnh Người Xuất Gia 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 25-05-2020  
320 Tinh Hoa NIKAYA – Công Năng Thực Hành 3 Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 15-06-2020