Soi Sáng 44 - Vì Sao Tụng Tâm Kinh

Giảng tại chùa Phật Quang - Tp. Santa Ana - Mỹ Quốc ngày 23/09/2012

Soi Sáng 32 - Chuyển Hóa Nóng Giận

Giảng tại chùa Từ Xuyên - Tp Thái Bình ngày 10/12/2011

Phật Học Thường Thức Kỳ 1 Đạo Phật

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM

Soi Sáng 6 Tâm Thật Tâm Giả

Giảng tại chùa Bửu Liên - Quận Bình Thạnh - Tp.HCM ngày 10/06/2009

Tứ Thánh Đế 6 Vừa Là Giáo Lý Vừa Là Phương Pháp

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 30/3/2014

Lời Nguyện Chân Thành

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 20/06/2008

Dụng Tâm Khi Tụng Niệm

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 06/04/2013

Soi Sáng 53 - Ý Nghĩa Khất Thực

Giảng tại chùa Hải Đức - Texas - Mỹ Quốc