25 Tinh Hoa NIKAYA - Thánh Trí Năm Uẩn 17 - Tâm Lý Học Tối Thượng ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 01-05-2020  
26 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán - Thân Này Là Cát Bụi 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 02-06-2020  
27 Tinh Hoa NIKAYA - Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp 9 - Ác Nghiệp Xót Xa Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 27-04-2020  
28 Tinh Hoa NIKAYA – Giải Thoát Trí 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 28/05/2020  
29 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán - Thân Này Là Cát Bụi ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 29-04-2020  
30 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Chánh Niệm Tỉnh Giác 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 21-04-2020  
31 Tinh Hoa NIKAYA - Giá Trị Tụng Kinh NIKAYA ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 27-04-2020  
32 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Quán Vô Thường – Ly Tham – Đoạn Diệt – Xả Ly ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 26-05-2020