25 Đạo Làm Người 6 – Biết Chuyện ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Chùa Bửu Liên - Quận Bình Thạnh – TPHCM - 19/01/2014  
26 Đạo Làm Người 7 – Được Việc ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Chùa Bửu Liên - Quận Bình Thạnh – TPHCM - 2014  
27 Bài 1 – Tư Cách Tỳ Kheo ĐĐ: Thích Minh Thành Giảng tại Chùa Huệ Nghiêm – Quận 2 - TPHCM – 2015  
28 Soi Sáng 43 – Chánh Kiến ĐĐ. Thích Minh Thành Giảng tại Mỹ Quốc - 30/08/2012  
29 Tứ Thanh Đế 6 – Vừa Là Giáo Lý Vừa Là Phương Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 30/3/2014  
30 Tinh Thần Giáo Dục Của Đức Phật 1 – Giáo Dục Phật Giáo ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 2014  
31 Soi Sáng Đại Chúng - Ba Thân Phật ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 10-08-2017  
32 Tinh Thần Giáo Dục Của Đức Phật 6 – Giáo Dục Con Người Toàn Diện ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 2014