25 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thế Tôn Cung Kính Chánh Pháp A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 14-08-2020  
26 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thiền Quán Cách Tu Của Đức Phật 2B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 16-08-2020  
27 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thiền Quán Cách Tu Của Đức Phật 2A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 16-08-2020  
28 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thiền Quán Cách Tu Của Đức Phật 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 16-08-2020  
29 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Thành Quả Người Xuất Gia 3 – Kinh Ratthapala – Trung Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Phật Học TP.HCM ngày 19-08-2020  
30 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Sức Sống Của Người Xuất Gia – Lục Hòa Kính 3 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 19-08-2020  
31 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Đế Vương & Pháp Vương B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 15-08-2020  
32 Sự Ra Đi An Lành Của MẸ 3 - Tang Lễ Thoát Tục ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng