25 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Dòng Sông Tình Thương Vi Diệu 1B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 28-08-2020  
26 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Dòng Sông Tình Thương Vi Diệu 1A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 28-08-2020  
27 Sự Ra Đi An Lành Của Mẹ 6 - Thiền quán Thân Xác Vô Thường - Hạnh Hiếu Người Tu 4 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng  
28 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Giải Mã Đau Khổ Trên Toàn Thế Giới 1B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 29-08-2020  
29 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Giải Mã Đau Khổ Trên Toàn Thế Giới 1A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 29-08-2020  
30 Tinh Hoa NIKAYA – Hóa Giải Nghiệp Chướng Tâm Từ Vi Diệu 4A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 19-07-2020  
31 Tinh Hoa NIKAYA – Hóa Giải Nghiệp Chướng Tâm Từ Vi Diệu 3B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 05-07-2020  
32 Tinh Hoa NIKAYA – Hóa Giải Nghiệp Chướng Tâm Từ Vi Diệu 3A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 05-07-2020