25 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Sức Sống Của Người Xuất Gia – Lục Hòa Kính 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 09-08-2020  
26 Tinh Hoa NIKAYA - Soi Sáng - Tại Sao Quán Vô Thường Không Thành Tựu B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 06-88-2020  
27 Tinh Hoa NIKAYA - Soi Sáng - Tại Sao Quán Vô Thường Không Thành Tựu A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 06-08-2020  
28 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sức Sống Của Người Xuất Gia - Lục Hòa Kính 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 04-08-2020  
29 Kinh NIKAYA Giảng Giải - 8 Pháp Đưa Đến Chứng Đắc ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Phật Học TP.HCM ngày 27-07-2020  
30 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Thành Quả Của Người Xuất Gia 1 - Kinh Ratthapala Trung bộ ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 13-07-2020  
31 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sinh Hoạt Hằng Ngày Của Tỳ Kheo B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 04 - 08 - 2020  
32 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sinh Hoạt Hằng Ngày Của Tỳ Kheo A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 04 08 2020