25 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Tương Ưng Sáu Xứ _ Chớ Nghĩ Là Của Tôi – Nhàm Chán Từ Bỏ B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn 22-12-2020  
26 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Sáu Xứ _ Chớ Nghĩ Là Của Tôi - Nhàm Chán Từ Bỏ A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn 22-12-2020  
27 Tinh Hoa NIKAYA - Soi sáng Pháp Hành - Hương Vị Ngọt Ngào ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại chù Bửu Liên 15-11-2020  
28 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nuôi Dưỡng Tâm Xuất Ly 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn 04-12-2020  
29 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nuôi dưỡng tâm xuất ly 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn 03-12-2020  
30 Soi Sáng NIKAYA – Duyên Sanh Pháp – Tác Ý – Phá Ảo Tưởng Cái Ta ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.Thích Minh Thành giảng - Tại Hà Nội - Ngày 19/11/2020  
31 Khóa Tu NIKAYA Hà Nội Lân 1 – Công Năng Lợi Ích Của 3 Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.Thích Minh Thành giảng - Tại Hà Nội - Ngày 19/11/2020  
32 Khóa Tu NIKAYA Hà Nội Lần 1 – Nhìn Rõ Thân Tâm – Nhận Diện 5 Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.Thích Minh Thành giảng - Tại Hà Nội - Ngày 19/11/2020