Kinh NIKAYA Giảng Giải - Hỷ Vô Lượng Tâm

Linh Quy Pháp Ấn ngày 24-5-2019

Nhập Thất Công Phu - NIKAYA Cô Phong Đảnh

Linh Quy Pháp Ấn ngày 18-12-2019

Tinh Hoa NIKAYA - Năm Khiêm Hai Khéo

Linh Quy Pháp Ấn ngày 01/02/2020

Tinh Hoa NIKAYA – Giải Thoát Trí 1

Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 28/05/2020

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Trí Tuệ Và Đức Hạnh Của Như Lai

Chùa Thượng Điền - Tam Quang - Tỉnh Thái Bình ngày 6-10-2019