Nhập Thất Công Phu - NIKAYA Cô Phong Đảnh

Linh Quy Pháp Ấn ngày 18-12-2019

Tinh Hoa NIKAYA - Chân Nhân

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 17/12/2019

Tinh Hoa NIKAYA - Vén Màn Bí Mật Đời Sống

Thiền Viện Bồ Đề tại tp Đà Nẵng ngày 26-12-2019

TINH HOA NIKAYA - NHỮNG ĐIỀU PHẬT TỬ CẦN PHẢI BIẾT

Chùa Hoa Sơn tp Quảng Ngãi ngày 27-12-2019

Nhập Thất Công Phu NIKAYA - Như Lý Tác Ý 1A

Linh Quy Pháp Ấn ngày 25-11-2019