Quán Chiếu Tứ đại - Ngoại Địa Giới & Nội Địa Giới

Trường Trung Cấp Phật học TP. HCM Ngày 07-05-2018

Mục Đích Đạo Phật Là Gì?

Giảng tại chùa Bửu Liên Ngày 03 -06- 2018

Không Thêm Không Bớt - Kinh Thanh Tịnh ( Trường Bộ)

Giảng tại Am Pháp Ấn Ngày 22 - 05- 2018

Niềm Tin Chân Chánh

Giảng tại chùa Diệu Pháp Ngày 19-05-2018

Ý Nghĩa Trọng Đại Phật Ra Đời

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 29-05-2018

Trí Tuệ Bất Tử

Giảng tại chùa Bửu Liên Ngày 20-05-2018

Ân Sâu Nghĩa Nặng 2

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 10-05-2018

Soi Sáng 80 - Pháp Hành Năm Uẩn

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 07-05-2018