Chén Trà Tri Ân - Giá Trị Tỉnh Thức

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn Ngày 21-07-2017

Không Thêm Không Bớt - Kinh Thanh Tịnh ( Trường Bộ)

Giảng tại Am Pháp Ấn Ngày 22 - 05- 2018

Đáp Từ Trai Tăng 3

Linh Quy Pháp Ấn

Gọt Lệ Thâm Tình 2- Lễ Mừng Thọ Báo Ân

Cái Tàu Hạ - Đồng Tháp - 2018

Lễ Cúng Dường Trai Tăng 100 vị ( số 2 )

Giảng tại Chùa Bửu Liên Tp. HCM

Pháp Đàm - Mừng Thọ - Báo Ân

Giảng tại chùa Pháp Đăng- Đồng Tháp - ngày 13-03-2018