Mục Đích Đạo Phật Là Gì?

Giảng tại chùa Bửu Liên Ngày 03 -06- 2018

Đáp Từ Trai Tăng 6 - Công Đức Bố Thí

LInh Quy Pháp Ấn ngày 14-12-2018

NHẬP THẤT Chia Sẻ 4 - Soi Thấu Năm Uẩn 2

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 11-04-2018

Quán Chiếu Kiếp Người

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn

Tham Sân Si ở đâu?

Giảng tại Chùa Xá Lợi Ngày 15 - 07-2018

Nghiệp và Tư Tưởng

Giảng tại Am Pháp Ấn Ngày 22-05-2018