Tham Sân Si ở đâu?

Giảng tại Chùa Xá Lợi Ngày 15 - 07-2018

Mục Đích Đạo Phật Là Gì?

Giảng tại chùa Bửu Liên Ngày 03 -06- 2018

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái

Trường Trung Cấp Phật Học TP. Hồ Chí Minh

Bản Chất Của Thân Thể

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 22-04-2018

NHẬP THẤT Chia Sẻ 4 - Soi Thấu Năm Uẩn 2

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 11-04-2018

Quán Chiếu Kiếp Người

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn

Soi Sáng 81- Năm Uẩn Trong Đời Sống

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 08-05-2018