Kinh NIKAYA Giảng Giải – Sức Sống Của Người Xuất Gia – Lục Hòa Kính 3

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 19-8-2020

Sự Ra Đi An Lành Của MẸ 3 - Tang Lễ Thoát Tục

Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Đế Vương & Pháp Vương B

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 15-8-2020

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sinh Hoạt Hằng Ngày Của Tỳ Kheo - 2B

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 5-5-2020

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sinh Hoạt Hằng Ngày Của Tỳ Kheo 2A

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 5-5-2020