17 C5-Tương Ưng Sanh Phẩm 1-10  
18 C6-Tương Ưng Phiền Não Phẩm 1-10  
19 C7-Tương Ưng Saruputta Phẩm 1-10  
20 C8-Tương Ưng Loài Rồng Phẩm 1-14  
21 C9-Tương Ưng Kim Xí Điểu Phẩm 1-15  
22 C10-Tương Ưng Càn Thát Bà Phấm 1-18  
23 C11-Tương Ưng Thần Mây Phẩm 1-12  
24 C12-Tương Ưng Vachagota Phẩm 1-12