17 Tinh hoa NIKAYA – Pháp Thoại Cho Bà Con ĐĐ.Thích Minh Thành Châu Thành - Sa Đéc - Đồng Tháp ngày 15-05-2020  
18 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp 9 - Ác Nghiệp Xót Xa ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 27-04-2020  
19 Tinh Hoa NIKAYA - Thánh Trí Năm Uẩn 17 - Tâm Lý Học Tối Thượng ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 01-05-2020  
20 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán - Thân Này Là Cát Bụi 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 02-06-2020  
21 Tinh Hoa NIKAYA - Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp 9 - Ác Nghiệp Xót Xa Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 27-04-2020  
22 Tinh Hoa NIKAYA – Giải Thoát Trí 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 28/05/2020  
23 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán - Thân Này Là Cát Bụi ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 29-04-2020  
24 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Chánh Niệm Tỉnh Giác 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 21-04-2020