Đáp Từ Trai Tăng 5

Linh Quy Pháp Ấn ngày 24-11-2018

Pháp Đàm - Chế Ngự Ba Nghiệp

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 15-01-2018

Tinh Hoa NIKAYA - Trong Ngoài Ô Nhiễm

Linh Quy Pháp Ấn ngày 01/12/2019

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Lời Di Chúc

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 18-11-2018