Kinh NIKAYA Giảng Giải - Lời Di Chúc

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 18-11-2018

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm Sao Giải Thoát

Linh Quy Pháp Ấn ngày 24-1-2019

Soi Sáng - Đạo Tràng Khiếm Thị

Chùa Kim Quang - Nha Trang