Kinh NIKAYA Giảng Giải - Năm Triền Cái 3 - Đối Trị Năm Triền Cái

Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 25-03-2019

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Pháp Hành Vi Diệu

Chùa Từ Tân tp HCM ngày 3-6-2019

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tu Chuyển NHÂN QUẢ

Linh Quy Pháp Ấn ngày 29-4-2019