Ý Nghĩa Hình Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm

Giảng tại tu viện Tường Vân- huyện Bình Chánh- TP. HCM ngày12/10/2014

Tình Đạo

Giảng tại Đạo tràng Tín Quang HongKong - ngày 24/01/2016

Pháp Đàm - Như Lý Tác Ý - Thân Tâm và Hoàn Cảnh

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học ngày 15-01-2018

Nguồn Cội Khổ Đau

Giảng tại Chùa Bửu Liên - ngày 20/01/2013

Nét Đẹp Người Phật Tử

Giảng tại Am Pháp Ấn - ngày 16/02/2013

Duyên Khởi và Vô Ngã 04

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày05/01/2015

Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 60

Giảng tại chùa Hoằng Pháp Tp.HCM Tháng 07 -2017