Trải Tâm Từ _ ĐĐ.Thích Minh Thành

Giảng tại Chùa Hoằng Pháp

Tâm Sự với Người Xuất Gia - Tầm Quan Trọng của Quán Bất Tịnh

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 15-04-2018

Thế Nào Là Chân Tu ?

Giảng tại Thái Bình - ngày 22-07-2018