Hiệu Quả Cảm Giác Toàn Thân

Giảng tại Am Pháp Ấn

Hóa Thân Phật Dược Sư

Giảng tại Pháp Ấn Sơn ngày 24/12/2016

Chánh Niệm Siêu Việt

giảng tại Pháp Ấn Sơn ngày 15-11-2016

NHẬP THẤT Chia Sẻ - Thực Hành Ngồi Thiền

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 27-03-2018

Soi Sáng Đại Chúng - Ba Thân Phật

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 10-08-2017