9 C1-50 Kinh Sau-P1-Phẩm Biên  
10 C1-50 Kinh Sau-P1-Phẩm Thuyết Pháp  
11 C1-50 Kinh Sau-P1-Phẩm Vô Minh  
12 C1-50 Kinh Sau-P1-Phẩm Than Đỏ-Phẩm Kiến  
13 C2-Phẩm Tương Ưng Radha-Phẩm Thứ Nhất  
14 C2-Phẩm Tương Ưng Radha-Phẩm 02-03-04  
15 C3-Tương Ưng Kiến-Phẩm 1-2-3-4-5  
16 C4-Tương Ưng Nhập Phẩm 1-10