9 Chương 1-Phẩm Sa Môn-Bà La Môn  
10 Chương 2-Tương Ưng Minh Kiến  
11 Chương 3-Tương Ưng Giới  
12 Chương 3-Tương Ưng Giới-Phẩm Hai - tiếp theo  
13 Chương 3-Tương Ưng Giới-Phẩm Ba Bốn  
14 Chương 4-Tương Ưng Vô Thỉ  
15 Chương 5-Tương Ưng Kassapa 1  
16 Chương 5-Tương Ưng Kassapa 2