Bốn Nơi Cần Quán Xét 3

Giảng tại lớp sơ cấp Phật học chùa Phước viên TP.HCM ngày 17/04/2006

Bốn Nơi Cần Quán Xét 2

Giảng tại lớp sơ cấp Phật học chùa Phước viên TP.HCM ngày 10/04/2006

Bài Châm Xuất Gia

Giảng tại lớp sơ cấp Phật học chùa Phước Viên - TP.HCM ngày 14/8/2006

Ba Điều Thiếu Sót

Giảng tại Lớp Sơ Cấp Phật Học Tịnh Xá Trung Tâm ngày 14/2/2006