89 Tinh Hoa NIKAYA – Dịch Bệnh COVID 19 Là Đề Tài Quán Chiếu 3 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 21-4-2020  
90 Loài vật còn cảm nhận được tình thương và CHÁNH PHÁP nơi Thầy ! ĐĐ.Thích Minh Thành  
91 Tinh Hoa NIKAYA – Cùng Nhau Nhắc Nhở - Tu Trong Công Việc ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn 10-3-2020  
92 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Nghiệp 5 – Quả Báo Ác Nghiệp ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 14-04-2020  
93 Tinh Hoa NIKAYA - Thánh Trí Ly Tham ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 11-03-2020  
94 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thánh Trí Năm Uẩn 15 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 06-04-2020  
95 Tinh Hoa NIKAYA – Dịch Bệnh COVID 19 Là Đề Tài Quán Chiếu 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 16-03-2020  
96 Tinh Hoa NIKAYA – Giải Phá Chấp Ngã 4 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 24-3-2020