5 SỰ TRÓI BUỘC TÂM ( 5 TRIỀN CÁI )

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn

Kinh Tương Ưng Bộ - Tương Ưng Dự Lưu 1 - Làm Sao Vào Dòng Thánh

Giảng tại chùa Bửu Liên Tp.HCM ngày 23-07-2017

Tất Niên Nhắc Nhở 1 - Đạo Tràng Chùa Bửu Liên

Giảng tại Chùa Bửu Liên ngày 15-01-2017

Báu Vật Kim Cương – Bồ Đề Tâm

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 04/06/2015

VU LAN BÁO HIẾU Chùa Bửu Liên PL 2560 – DL 2016

giảng tại chùa bửu liên ngày 17/08/2016

Hiện Tại Diệu Kỳ 01

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 17/02/2012

Xét Đúng Sự Thật - Như Lý Tác Ý 3 - Vượt Qua Lăng Xăng

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 30-10-2017

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Tứ Đại - 3

Trường Trung Cấp Phật Học Tp. Hồ Chí Minh