Hòa Hợp Xây Dựng Hạnh Phúc

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 21-11-2018

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Lời Di Chúc

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 18-11-2018

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Tứ Đại 4 - Tứ Thánh Đế

Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 28-10-2018

Soi Sáng - Đạo Tràng Khiếm Thị

Chùa Kim Quang - Nha Trang

Soi Sáng 83 - 4 Câu Hỏi Quan Trọng

Linh Quy Pháp Ấn ngày 12-10-2018

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thánh Trí Năm Uẩn 3 - Định Nghĩa Năm Uẩn

Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 25-03-2019