Mở Cửa Bất Tử - 2

Linh Quy Pháp Ấn Ngày 22/08/2018

Đáp Từ Trai Tăng 5

Linh Quy Pháp Ấn ngày 24-11-2018

Đáp Từ Trai Tăng 6 - Công Đức Bố Thí

LInh Quy Pháp Ấn ngày 14-12-2018

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Vạch Mặt Tham Sân Si

Chùa Phước Viên tp Biên Hòa - Đồng Nai ngày 22-12-2018