Tứ như ý túc 2

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp. HCM - ngày 21/12/2015

Pháp Hành Trong Kinh Tạng NIKAYA

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO tp HCM ngày 14-10-2018

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thước Đo Sự Thật

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 2-12-2018

Phòng Hộ Giữ Gìn 2 - Sự Nguy Hại của Tham Muốn

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 17-10-2017

Soi Sáng 71 - Ân Đức Sinh Thành

Giảng tại chùa Diệu Pháp 25-08-2017

Khóa Tu Phật Thất 86- Dừng Lại và Nhìn Kỹ

Giảng tại chùa Hoằng Pháp Tp.HCM - tháng 09-2017

NHẬP THẤT Chia Sẻ 5 - Soi Thấu Năm Uẩn 3

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 11-04-2018