73 Tình Đạo ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Đạo tràng Tín Quang HongKong - ngày 24/01/2016  
74 Nghiệp và Nghiệp Báo 2 – Các Loại Nghiệp_Phần 2 ĐĐ.Thích Minh Thành iảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 2014  
75 Rải Tâm Từ ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Pháp Ấn Sơn ngày 01/05/2016  
76 Soi Sáng 55 – Niệm Phật Như Thế Nào Mới Đúng? ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại: Chùa Trừng Thủy- Montreal - Canada - 2014  
77 Pháp Đàm 2 - Bản Chất Phiền Não ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Am Pháp Ấn - Bảo Lộc – Lâm Đồng - 03/02/2012  
78 Đạo Làm Người 07 - Được Việc ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Bửu Liên Tp.HCM - 2014  
79 Lăng Nghiêm Yếu Giải – Viên Thông Pháp Trần ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học – Quận 9 – TPHCM – 05/11/2015  
80 Soi Sáng 56 – Vượt Qua Thị Phi ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa An Lạc - San Jose - Mỹ Quốc - 2014