1 Chương 1-Phẩm Phật Đà  
2 Chương 1-Phẩm Đồ Ăn  
3 Chương 1-Phẩm Mười Lực  
4 Chương 1-Phẩm Kalara-Vị Sát Đế Lỵ  
5 Chương 1-Phẩm Gia Chủ  
6 Chương 1-Phẩm Cây  
7 Chương 1-Phẩm Đại  
8 Chương 1-Phẩm Đại - tiếp theo